• Monitoring wizyjny w Miejskim TBS Sp. z o.o. w Koninie, dalej jako „MTBS” został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MTBS na szkodę oraz ponadto w celu analizowania niewłaściwych zachowań oraz rejestrowania wejść i wyjść pracowników MTBS. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem MTBS nad jego terenem oraz terenem wokół obiektów MTBS w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.
 • Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki, pomieszczenia oraz place MTBS:
 • wejście do budynku,
 • wiatrołap w budynku,
 • place parkingowe.
 • MTBS oznaczył pomieszczenia monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany”).
 • Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie , ul. 3 maja 21, 62 – 500 Konin, informuje, iż:
 • Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie , ul. 3 maja 21, 62 – 500 Konin, dalej jako „MTBS”;
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD), ul. 3 maja 21, Konin, tel. kontaktowy: 63-245-75-41; e-mail: iod@mtbs.konin.pl;
 • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez MTBS w celach, o których mowa w pkt. 1 niniejszej klauzuli;
 • Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 21 dni, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MTBS powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018. 1025t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2018.1600 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2018 r. poz. 618 t.j. z późn. zm.). Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu;
 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kaneclaria@uodo.gov.pl;
 • udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego MTBS. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje odmowę wstępu do obiektów MTBS;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MTBS, w tym profilowaniu przy monitoringu wizyjnym.