Osoba ubiegająca się o wynajęcie mieszkania w zasobach Towarzystwa musi mieć środki na wpłacenie kaucji. Po zawarciu umowy najmu Najemca musi opłacać miesięczny czynsz. Kaucja i czynsz to jedyne obowiązkowe koszty, które musi ponieść Najemca.

Kaucja

Kaucja służy zabezpieczeniu pokrycia należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu. Przed zawarciem umowy najmu należy wpłacić kaucję, której wysokość określa Statut Towarzystwa.

Czynsz

Najemcy mieszkań Towarzystwa opłacają czynsz regulowany, którego stawkę ustala Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji, remontów i spłaty kredytu, zaciągniętego na budowę. Oprócz w/w czynszu regulowanego najemca obowiązany jest uiszczać opłaty związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego (woda, wywóz nieczystości, energia elektryczna, cieplna, gaz).