Menu
 • BIP
 • Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników

2018 - obecnie
Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 2. zatwierdzanie bilansu i rachunku wpływów i strat,
 3. udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów lub pokrycia strat, w wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie udziałów,
 5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 6. podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenia likwidatora,
 8. podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa albo udziałów w nieruchomości,
 9. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki,
 11. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 12. ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 13. podejmowanie innych uchwał stanowiących, przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w § 4 ust. 2 niniejszej umowy spółki oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Wspólników, Radę Nadzorcza lub Zarząd,
 14. ustalanie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa,
 15. wybór i odwoływanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 16. oraz wszelkie inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,
 17. podejmowanie uchwały ustalającej wymogi jaki musi spełniać kandydat na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki,
 18. określenie zasad i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
 19. podejmowanie uchwał w sprawach inwestycyjnych Spółki.
Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia10/07/2019
Data ostatniej modyfikacji17/12/2019