Menu

Zarząd

1999 r. - obecnie
Marek Libertowski - Prezes Zarządu

Kompetencje Zarządu
Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd może ustanowić prokurentów. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu nie może bez pozwolenia Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela organ powołany do ustanowienia Zarządu.

Do Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy umowy Spółki. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie będących w kompetencji Rady Nadzorczej lub poprzez nią na Zgromadzeniu Wspólników w sprawach:

  • wystąpienia o kredyt w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym jak również u innych kredytodawców,
  • korzystania z funduszu inwestycyjnego,
  • zmiany umowy spółki,
  • nabywania nieruchomości,
  • rocznych planów finansowych,
  • struktury i organizacji pracy,
  • ustalania regulaminu przyznawania mieszkań,
  • zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Towarzystwa.
Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia10/07/2019
Data ostatniej modyfikacji06/10/2020