Menu
 • BIP
 • Sposób załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Obsługa Klientów w czasie zagrożenia epidemicznego:

 • Nadal podstawową formą kontaktu pozostaje telefon oraz poczta elektroniczna (e-mail),
 • Obsługa interesantów ogranicza się wyłącznie do wizyty przy okienku,
 • Umawianie osobistych spotkań będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach. Sprawy niewymagające osobistego kontaktu zostaną obsłużone w formie zdalnej,
 • W przypadku wizyt wcześniej zaplanowanych prosimy o punktualność, aby do minimum ograniczyć przebywanie w częściach wspólnych budynku,
 • Po wejściu do siedziby Spółki należy użyć środka dezynfekującego do rąk, który znajduje się w widocznym miejscu;
 • Bezwzględnie zakrywać usta i nos;
 • Zachować minimum 1,5 m odstępu od innych osób znajdujących się w pomieszczeniu;
 • Poprosić osobę towarzyszącą, aby zaczekała przed budynkiem (nie dotyczy to sytuacji, gdy osoba towarzysząca jest opiekunem, tłumaczem bądź przedstawicielem ustawowym).

Prosimy o stosowanie się do wyżej wymienionych zasad Powyższe zmiany są podyktowane troską i dbałością o zdrowie naszych klientów i pracowników.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Instrukcja kancelaryjna – Zarządzenie Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie z 14 lipca 2017 roku.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin w godzinach od 7:30 do 15:30.

Sprawy można załatwić w drodze:

 • pisemnej - przesyłając pismo na wyżej wskazany adres Spółki,
 • elektronicznej - na adres e-mail: sekretariat@mtbs.konin.pl,
 • telefonicznej - jeśli sprawę można załatwić ustnie i nie wymaga odpowiedzi pisemnej: 63 245 75 41,
 • osobiście – w siedzibie Spółki mieszczącej się pod w/w adresem.

Sprawy wpływające do Spółki są ewidencjonowane przez Sekretariat, a następnie dekretowane przez Prezesa, który wskazuje pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za załatwienie sprawy.

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia02/03/2019
Data ostatniej modyfikacji02/03/2021