Menu
  • BIP
  • Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

2017 - obecnie
Kazimierz Krzakiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Urbański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Durkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa a w szczególności:

  • bada bilans oraz rachunek wpływów i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału wpływów, źródeł i sposobów pokrycia strat, w wysokości odpisów na fundusze itp., oraz przedstawia opinie w tych sprawach Zgromadzeniu,
  • przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

  • wnioskowanie o zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Zgromadzeń,
  • skreślony,
  • nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Towarzystwa, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,
  • uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa,
  • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. 

4. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia10/07/2019
Data ostatniej modyfikacji19/09/2019