Menu
 • BIP
 • Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu lub wykupu.

Spółka może również:

 • nabywać budynki mieszkalne,
 • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych
  na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi
  i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 4. prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
 • Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – 43.11.Z
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z
Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia09/07/2019
Data ostatniej modyfikacji28/03/2022